SPRÁVA POHĽADÁVOK

 • Komplexné spravovanie a sledovanie pohľadávok veriteľa

 • Dočasné zaistenie alebo znefunkčnenie predmetu financovania

 • Odborná demontáž a odber predmetu financovania

 • Správa a sledovanie pohľadávok po záverečnom finančnom vysporiadaní

 • Zabezpečenie komunikácie s orgánmi činnými v trestnom konaní

 • Dozabezpečenie existujúcich pohľadávok

 • Zabezpečenie spísania Dohody o uznaní záväzku pre posilnenie procesnej pozície veriteľa v prípadnom súdnom spore
 • Zabezpečenie spísania Notárskej zápisnice u notára ako tzv. exekučneho titulu – podkladu pre exekúciu bez súdneho konania
 • Zabezpečenie pohľadávky formou podpísania zmenky ako cenného papiera obsahujúceho zákonom predpísané náležitosti. V prípade tohto zabezpečovacieho inštitútu súd rozhoduje v skrátenom konaní bez nariadenia pojednávania a vypočutia odporcu vydaním zmenkového platobného rozkazu
 • Zabezpečenie pohľadávky formou zriadenia záložného práva k hnuteľnej veci a jeho zápis do centrálneho registra záložných práv

SLUŽBY PREVENCIE VZNIKU POHĽADÁVOK

Kontrola skladov

Fyzická kontrola stavu a kompletnosti predmetov financovania, vyhotovenie podrobnej fotodokumentácie a sústredenie zistených informácií do elektronickej správy z kontroly.

Dlhodobá správa – dlhodobé dozorovanie platobnej disciplíny klientov

Pravidelné mesačné dozorovanie platobnej disciplíny klienta/dlžníka v prípade, ak si zadávateľ neželá zaistenie predmetu financovania. Dozorovanie sa vykonáva až do úplného zaplatenia dlžnej sumy a príslušenstva.

Viacstupňové diskrétne alebo oficiálne previerky subjektov sústredené do elektronickej správy z preverenia

SOFT

preverenie v dostupných databázach

MIDDLE

Soft + fyzická kontrola údajov poskytnutých zadávateľom

FULL

Middle + preverenie poskytnutých ekonomických výkazov subjektu

DOPLNKOVÉ SLUŽBY

Doplnkové služby súvisiace s evidenciou vozidiel na dopravnom inšpektoráte

 

 • Prihlásenie vozidiel do evidencie cestnej premávky

 • Zápis zmeny v Osvedčení o evidencii / odhlasovanie vozidiel

 • Duplikát Osvedčenia o evidencii

 • Prihlásenie jednotlivo dovezeného vozidla do SR

 • Opätovné zaradenie odcudzeného vozidla do evidencie cestnej premávky aj s vyrazením VIN čísla

 • Zápis zmeny v Osvedčení o evidencii na Obvodnom úrade

 • Technická a emisná kontrola vozidiel v Bratislave

SPOLOČNOSTI, S KTORÝMI SPOLUPRACUJEME